Miotto, G., Cimmino A., & Bonifazi E.. " Fibro-osseous pseudotumor of the digit.." European Journal of Pediatric Dermatology [Online], 23.4 (2013): 252-253. Web. 24 Aug. 2019