Hui-ling, Jin, Ru-zhi, Zhang, Lei, Zhou, Cong-jun, Jiang, AND Wen-yuan, Zhu. " Incontinentia pigmenti associated to unilateral complete cleft lip in a neonatal boy." European Journal of Pediatric Dermatology [Online], Volume 22 Number 2 (30 June 2012)