Mazzotta, F., & Bonifazi, E. 2010 Sep 30. Eruptive angioma with satellitosis.. European Journal of Pediatric Dermatology. [Online] 20:3