La Forgia, N., Dileo A., Milano A, & Garofalo L.. " Omenn syndrome associated with congenital atopic dermatitis.." European Journal of Pediatric Dermatology [Online], 18.1 (2008): 20-21. Web. 24 Sep. 2021