La Forgia, N., Dileo, A., Milano, A., & Garofalo, L. 2008 Mar 31. Omenn syndrome associated with congenital atopic dermatitis.. European Journal of Pediatric Dermatology. [Online] 18:1