Milano, A. (2022) “Subungual exostosis.”, European Journal of Pediatric Dermatology, 32(3), pp. 187-9. doi: 10.26326/2281-9649.32.3.2397.