Ingravallo, G. and Garofalo, L. (2022) “Prepubertal plaque discoid lupus erythematosus.”, European Journal of Pediatric Dermatology, 32(2), pp. 105-8. doi: 10.26326/2281-9649.32.2.2356.