Ingravallo G. 2022. Cellular benign fibrous histiocytoma of the skin. Eur. J. Pediat. Dermatol. 32 (2):126-8. 10.26326/2281-9649.32.2.2362.