Milano, A. 2022. “Subungual Exostosis.”. European Journal of Pediatric Dermatology 32 (3):187-9. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.3.2397.