Milano, A. 2022. “Spontaneous Regression of Port-Wine Stain.”. European Journal of Pediatric Dermatology 32 (3):165-7. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.3.2389.