Milano, A. 2022. “Mastocytoma Reminiscent of Dermatofibroma.”. European Journal of Pediatric Dermatology 32 (2):123-5. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.2.2361.