Milano, A. (2022). Subungual exostosis. European Journal of Pediatric Dermatology, 32(3), 187-9. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.3.2397