Milano, A. (2022). Spontaneous regression of port-wine stain. European Journal of Pediatric Dermatology, 32(3), 165-7. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.3.2389