Ingravallo, G., & Garofalo, L. (2022). Prepubertal plaque discoid lupus erythematosus. European Journal of Pediatric Dermatology, 32(2), 105-8. https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.2.2356