[1]
Milano, A. 2022. Subungual exostosis. European Journal of Pediatric Dermatology. 32, 3 (Sep. 2022), 187-9. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.3.2397.