[1]
Ingravallo, G. 2022. Cellular benign fibrous histiocytoma of the skin. European Journal of Pediatric Dermatology. 32, 2 (Jun. 2022), 126-8. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.2.2362.