[1]
Ingravallo, G. 2022. Molluscum contagiosum within an epidermal cyst. European Journal of Pediatric Dermatology. 32, 2 (Jun. 2022), 120-2. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.2.2360.