[1]
Garofalo, L. 2022. Vascular, type 4 Ehlers-Danlos syndrome associated with Waardenburg syndrome type 1. European Journal of Pediatric Dermatology. 32, 2 (Jun. 2022), 114-6. DOI:https://doi.org/10.26326/2281-9649.32.2.2358.