Angioma as a clue to the diagnosis of xeroderma pigmentosum

DOWNLOAD THE FULL TEXT
xeroderma-pigmentoso-e-angiomi.jpg